ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Pralibel Tienen ( Fena) met ondernemingsnummer BE 0847.228.088 en maatschappelijke zetel te 3300 Tienen, Nieuwstraat 23(hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Pralibel Tienen wordt geplaatst via www.fena-chocolatesandgifts.be

De website van Pralibel Tienen werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen, zoniet wordt de bestelling niet aanvaard. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website zijn gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen ingeval van onduidelijkheid.

2. AANBOD EN BESTELLING

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd cfr. overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met Pralibel Tienen voor bijkomende inlichtingen via e-mail aan info@fena-chocolatesandgifts.be of op het telefoonnummer +32 (0)475.22.72.73 Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

3. BETALING

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 6% BTW, met uitzondering van producten met alcohol, life-style en de transport- en verpakkingskosten die onder 21% BTW vallen.

De kosten voor verzending naar binnenland worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact/Mister Cash.

4. BEVESTIGING BESTELLING

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

5. LEVERING

Omwille van het fragiele karakter van onze producten worden onze bestelling niet verzonden maar kunnen deze ofwel worden afgehaald in de winkel ofwel kan me deze laten thuisleveren. In de postcodes 3300, 3320, 3321, 3350, 3380, 3400, 3440, 3450, 3470, 3471 en 3472 leveren wij gratis. Voor leveringen, buiten deze postcode maar binnen een straal van 20 km van de winkel vragen wij een leveringskost van 5€.

De levering van het bestelde artikelen gebeurt steeds op het door de klant opgegeven adres en dit op werkdagen tussen 10u en 20u, een specifieke levering uur kan u niet kiezen. Er is geen levering mogelijk tijdens het weekend en op feestdagen. 

Na de bevestiging van uw bestelling zal u door ons worden gecontacteerd om een exacte leveringsdatum af te spreken.Wij vragen u dan ook om ervoor te zorgen dat er in de afgesproken tijdspanne er steeds iemand thuis aanwezig is. Indien bij thuislevering  toch niemand aanwezig is, zullen wij de bestelde producten achterlaten bij de buren en zullen wij u uiteraard hierover informeren.

6. HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen  de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Pralibel Tienen, Nieuwstraat 23 te 3300 Tienen) via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of per e-mail (info@ fena-chocolatesandgifts.be) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te overhandigen ( niet verzenden) . U bent op tijd als u de goederen terugbezorgt  voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

  • Retour sturen geldt niet voor producten, die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die kunnen bederven of verouderen. (voedingswaren)
  • Retours worden enkel in behandeling genomen wanneer de bestelling ongeschonden en in originele verpakking wordt teruggestuurd.

 

7. GARANTIE

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld, samen met foto’s van de producten en verpakking, via een aangetekend schrijven aan het adres: Pralibel Tienen, Nieuwstraat 23 te 3300 Tienen of via een e-mail naar info@bfena-chocolatesandgifts.be.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos omgeruild.

Pralibel Tienen garandeert dat de goederen zeer zorgvuldig verpakt worden en in perfecte staat worden afgeleverd.

8. HANDTEKENING EN BEWIJS

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

9. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBRUIK WEBSITE

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

10. BESCHERMING VAN DE PRIVACY

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bv. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Het volledige privacy beleid kan u hier lezen : Privacy statement

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.

Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

12. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Leuven